Warunki Gwarancji

1. PHU POORK udziela gwarancji na dobrą jakość i sprawne działanie zakupionego sprzętu, wraz z wydanym dokumentem zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie.
3. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń towar należy oddać do dystrybutora

PHU POORK

Piotr Modrzejewski,

ul. Pajęcza 15,04-802 Warszawa .

4. Warunkiem uznania reklamacji czy przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest nienaruszona plomba lub nalepka gwarancyjna. Sprzęt dostarczony do naprawy musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, bądź inne umożliwiające bezpieczny transport.
5. Sposób naprawy ustala gwarant.

6. Naprawa gwarancyjna powinna zostać dokona w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady towaru.

7. Gwarancją nie są objęte:

8. Gwarancja jest wiążąca tylko w wypadku poprawnego, zgodnego z instrukcją instalacji dla danego sprzętu oraz obowiązującymi normami, zainstalowaniu danego sprzętu.

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie i/lub odtwarzanie oprogramowania lub danych znajdujących się na sprzęcie zwróconym do Gwaranta w ramach realizacji uprawnień gwarancyjnych.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku aktualizacji/modernizacji/zmiany przez użytkownika oprogramowania urządzenia lub używania programu niewłaściwego  (np.przeznaczonego dla innego modelu) lub innego niż  oryginalne.

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu podczas transportu na skutek przesyłki do serwisu. UWAGA- należy zwrócić uwagę na konieczność starannego przygotowania przesyłki oraz zabezpieczenie towaru przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu.

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami sprzętu. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.

13. Okres Gwarancji, liczony jest od daty zakupu i wynosi 24 msc dla konsumentów i 12 miesięcy dla firm.